Politica editorială

Politica editorială, recenzarea articolelor, prezentate spre publicate în Revista „Univers Pedagogic”

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării (IŞE) promovează politica editorială de Acces deschis la publicaţia propusă, accesibilă on-line la adresa:up.ise.md.

Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018.

Publicaţia IŞE este adresată tuturor persoanelor interesate de teoria şi practica educaţiei şi instruirii, cercetătorilor, profesorilor, părinţilor, educatorilor şi studenţilor, psihologilor şi asistenților sociali, psihopedagogilor etc.

Articolele prezentate la redacție sunt testate în sistem liber de antiplagiat

Autorii trebuie să țină cont de rigorile revistei în raport cu materialele prezentate, precum:

  • Articolele trebuie să corespundă nivelului științific al revistei, stabilit prin acreditare.
  • Articolele trebuie să fie originale, să conțină noutate bine determinată.
  • Articolele trebuie să prezinte interes pentru cititori.
  • Articolele trebuie să demonstreze deosebirea dintre viziunea autorului şi rezultatele descrise în publicaţiile anteriore la tema abordată.

Varianta revistei în format electronic este postată imediat după publicare pe site-ul revistei oferindu-se tuturor doritorilor acces deschis.

Revista este accesibilă şi pentru abonare prin Poşta MoldoveiPresInform Curier şi Moldpresa.

Procesul de redactareinclude: recepţionarea manuscrisului; verificarea elementelor constitutive, a bibliografiei, evaluarea structurii, conceptului, expunerii, corectarea erorilor lingvistice și de tehnoredactare etc.

Dacă articolul este acceptat, acesta este supus recenzării. După răspunsul pozitiv a doi recenzenţi şi soluţionarea de către autori a tuturor sugestiilor și recomandărilor venite de la referenţi, articolul este prezentat la machetare.

Recenzareaarticolelorse face de către doi specialişti în domeniul respectiv selectaţi de către Colegiul de redacţie din Baza de date de recenzenţiprestabilită. Identitatea recenzentului nu se divulgă. În cazul unor situaţii de conflict, Colegiul de redacţie îşi asumă dreptul de a apela la al treilea recenzent pentru lucrarea în cauză.

Referenţii evaluează: actualitatea problemei abordate, noutatea cercetării, originalitatea şi impactul rezultatelor, corectitudinea, modul de prezentare, analiza și interpretarea faptelor şi datelor, respectarea cerinţelor faţă de materialul ilustrativ, calitatea rezumatelor etc.

Decizia finală privind publicarea articolului îi aparţine Colegiului de redacție.

Colegiulde redacţienu poartă discuţii cu autorul articolului exclus şi are dreptul să nu examineze articolele care nu sunt prezentate conform cerinţelor.