Condiții de publicare

CERINŢE PENTRU AUTORII CARE INTENŢIONEAZĂ

SĂ PUBLICE ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN REVISTA „UNIVERS PEDAGOGIC”

 ISSN 1811-5470

Autorii, din Republica Moldova şi de peste hotare, care intenţionează să prezinte spre publicare în revista ştiinţifică de pedagogie şi psihologie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei „Univers Pedagogic” articole din domeniul ştiinţelor pedagogice, psihologice şi socioumanistice, sunt atenţionaţi cu privire la necesitatea respectării unor anumite criterii.

Conţinutul articolului trebuie să fie axat pe tematici/probleme ştiinţifice de rezonanţă fundamentală şi aplicativă, să corespundă unui înalt nivel ştiinţific, să fie original, să conţină o noutate, să nu fi apărut în altă publicaţie. Afirmaţiile teoretice trebuie să fie confirmate prin argumente bine puse la punct. Lucrarea trebuie să prezinte interes atât pentru comunitatea ştiinţifică şi pedagogică, cât şi pentru toţi cititorii revistei. În mod indispensabil, articolul trebuie să indice distincţia dintre viziunea autorului, rezultatele obţinute de el şi publicaţiile anterioare din domeniul de referinţă.

Articolul prezentat la redacţie va fi scris în conformitate cu cerinţele general acceptate pentru asemenea publicaţii, cu două luni înainte de publicare, pe suport electronic şi tipărite, în limba română sau, respectiv, în limbile de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză, rusă). Textul va fi tipărit pe o singură parte. Articolul va fi semnat de către autor pe fiecare pagină şi se va fixa data prezentării.

Elementele grafice (tabele şi figuri) vor fi prezentate în original sau exportate în format PDF, imagini la o rezoluţie nu mai mică de 300 dpi şi vor fi plasate imediat după referinţa respectivă din text. Toate elementele vor fi însoţite în mod obligatoriu de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi informaţie suplimentară, la necesitate: note, legendă (sub element). În prezenţa elementelor grafice, autorii sunt rugaţi să ţină cont de formatul revistei. Într-un articol se acceptă până la 5-8 figuri/tabele.

 Structura articolului va cuprinde: 1. Titlul articolului (Times New Roman, bold, 14 pt, centrat); 2. Autorul(ii) articolului (nume, prenume, titlul şi gradul ştiinţific, afilierea instituţională şi adresa de e-mail); 3. Rezumatul (Times New Roman, 12 pt, cursiv, circa 300 de semne, în limba română şi engleză); 4. Cuvintele-cheie (în limba română şi engleză); 5. Introducere;  6. Conţinutul propriu-zis;
7. Concluziile; 8. Recomandările; 9. Referinţele bibliografice.

Textul va fi prezentat: cu Times New Roman, 12 pt; interval – 1,5; paper size: A4 210 x 297 mm; margini: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, alineat – 10 mm.

Referinţele bibliografice se vor plasa la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini – cu Times New Roman, 12, Alignment left). Bibliografia va conţine până la 10 surse bibliografice. În text se vor indica trimiterile bibliografice (de exemplu, [5]).

La prima prezentare a articolului, autorul va semna, de asemenea, nota prin care confirmă că a luat cunoştinţă de cerinţele de prezentare a articolului spre publicare.

Totodată, autorul va semna declaraţia privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului propus spre publicare cu următorul conţinut:

Notă: Subsemnatul(a), declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată (titlul articolului) __________________________________________________________ este autentică, fără tentă de plagiere.

Data prezentării: _________________

Semnătura:________________________

 

Note: Undersigned, declare under own responsibility that the work submitted (title of the article) ______________________________________________________________________________________ is authentic, without touch of plagiarism.

Date of submission: ___________________

Signature:_____________________________

 

***

 

Numele recenzenţilor sunt anonime. Recenzia se scrie în limba română (engleză, rusă) şi este însoţită de semnătura recenzentului (cu grad ştiinţific de doctor habilitat, doctor conferenţiar sau doctor). În afară de momentele pozitive, în recenzie trebuie să fie menţionate, în mod obligatoriu, neajunsurile lucrării sau recomandări care, până la cea de-a doua prezentare, trebuie să fie examinate şi îndeplinite de către autorul articolului. În cazul unor situaţii de conflict, Colegiul de redacţie îşi asumă dreptul de a apela la alt recenzent pentru lucrarea în cauză.

Decizia cu privire la publicarea sau excluderea articolului în/din numărul respectiv al revistei se ia de către Colegiul de redacţie. Colegiul de redacţie nu poartă discuţii cu autorul articolului exclus şi are dreptul să nu examineze articolele care nu sunt prezentate conform cerinţelor. Manuscrisul articolului nu se restituie. Într-un număr al revistei se publică, de regulă, doar un articol al unui autor sau coautor.

 

AUTORII DEŢIN ÎNTREAGA RESPONSABILITATE
PENTRU CONŢINUTUL ARTICOLELOR PREZENTATE

 

 Colegiul de redacţie

 „Univers Pedagogic”