Condiții de publicare

Cerințe pentru autorii care intenționează să publice articole științifice în Revista UNIVERS PEDAGOGIC, fondată şi editată de Institutul de Științe ale Educației al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova


ISNN 1811-5470

E-mail: [email protected]

Autorii, din Republica Moldova şi de peste hotare, care intenţionează să prezinte spre publicare în Revista ştiinţifică de pedagogie şi psihologie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei „Univers Pedagogic” articole din domeniul ştiinţelor educaţiei, pedagogiei şi psihologiei, sunt atenţionaţi cu privire la necesitatea respectării unor anumite criterii.

Conţinutul articolului trebuie să fie axat pe tematici/probleme ştiinţifice de rezonanţă fundamentală şi aplicativă, să corespundă unui înalt nivel ştiinţific, să fie original, să conţină o noutate, să nu fi apărut în altă publicaţie. Afirmaţiile teoretice trebuie să fie confirmate prin argumente bine puse la punct. Lucrarea trebuie să prezinte interes atât pentru comunitatea ştiinţifică şi pedagogică, cât şi pentru cititorii revistei. În mod indispensabil, articolul trebuie să indice distincţia dintre viziunea autorului, rezultatele obţinute de el şi publicaţiile anterioare din domeniul de referinţă.

Articolul prezentat la redacţie va fi scris în conformitate cu cerinţele general acceptate pentru asemenea publicaţii, cu două luni înainte de publicare, pe suport electronic şi tipărite, în limba română sau, respectiv, în una dintre limbile de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză, rusă). Textul va fi tipărit pe o singură parte a filei. Articolul va fi semnat de către autor pe fiecare pagină şi se va fixa data prezentării.

Elementele grafice (tabele şi figuri) vor fi prezentate în original sau exportate în format PDF, la o rezoluţie nu mai mică 250-300 dpi, şi vor fi plasate, nemijlocit, imediat după referinţa respectivă din text. Toate elementele vor fi însoţite în mod obligatoriu de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi informaţie suplimentară, la necesitate:note, legendă (sub element). În prezenţa elementelor grafice, autorii sunt rugaţi să ţină cont de formatul revistei. Într-un articol se acceptă până la 5-8 figuri/tabele.

Textul va fi prezentat: cu Times New Roman, 14 pt; interval – 1,5; paper size: A4 210 x 297 mm; margini: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, alineat – 100 mm. Lucrarea va conţine maximum 12 pagini A4.

Structura articolului: Articolul trebuie să fie elaborat în conformitate cu elementele esențiale ale parametrilor următori:

 • Meta elementele articolului în limbile română și engleză: specialitatea științifică, CZU, DOI-identificator unic pentru documente în spațiu online, sensul ©-dreptul de autor;

Notă: CZU și DOI sunt în competența redacției revistei (aceste metaelemente nu sunt verificate de antiplagiat);

 1. Titlul articolului (Times New Roman, bold, 14 pt, centrat în limba română/rusă şi l. engleză/franceză);
 2. Autorul (ii) articolului (Pentru fiecare autor: numele, prenumele complete, titlul şi gradul ştiinţific, funcția, instituția/organizația și adresa acesteia, ţara, adresa electronică a autorului.);
 3. Rezumatul (Times New Roman, 12 pt, cursiv, cca 300 de semne, în limbile română/rusă şi engleză/franceză);
 4. Cuvintele-cheie (în limbile română/rusă şi engleză/franceză);
 • Structura/corpusul articolului:
  • Introducerea:
   • Identificarea problemei în context general și corelarea ei cu problematica științifică și praxiologică a domeniului;
   • Excurs analitic al investigațiilor și publicațiilor recente în care sunt vizualizate aspecte ale problemei identificate și asupra cărora autorul își ancorează textul; identificarea aspectelor/părților care nu au fost/nu sunt abordate/rezolvate în problematica generală;
   • Fundamentarea/evidențierea aspectului actual al investigaț
  • Metodologia:
   • Formularea/evidențierea scopului investigației;
   • Formularea/evidențierea obiectivului/obiectivelor investigației;
   • Utilizarea/aplicarea metodelor și tehnologiilor în realizarea investigaț
  • Rezultatele scontate:
   • Argumentarea materialului de bază al investigației în baza rezultatelor științifice/teoretice obținute;
   • Compararea/argumentarea rezultatelor obținute cu rezultatele altor investigații din domeniu.
  • Concluzii:
   • Concluziile investigațiilor semnifică un aspect important al investigației și sunt expuse la finalul textului;
   • Sunt identificate recomandări și expuse perspective investigative în direcția/în domeniul respectiv.
 • Referinţele bibliografice.

  • Bibliografia/Surse bibliografice (nu sunt verificate de antiplagiat).
  • Referinţele bibliografice se vor plasa la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, prenume, titlu, publicaţie, editură, an, pagini – cu Times New Roman, 12, Alignment left). Bibliografia va conţine până la 10 surse bibliografice. În text se vor indica toate trimiterile bibliografice (de exemplu [5]).

  Important:

  • nu este recomandat să fie utilizate în text materiale deja publicate. În cazul când aveți astfel de materiale corelative textului respectiv, indicați în text că problema respectivă a fost abordată în revista/sursa respectivă;
  • nu inventați străduiți asupra diverselor semne, virgule etc. acolo unde ele nu sunt necesare;
  • nu modificați în cuvinte literele din alfabetul rus cu litere din alfabetul român și viceversa.

La prezentarea articolului, autorul va semna Declaraţia privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului propus spre publicare cu următorul conţinut:

Notă: Subsemnatul(a), declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată (titlul articolului) _________________________________________________ este autentică, fără tentă de plagat.

Data prezentării: _________________

Semnătura:______________________

Note: Undersigned, declare under own responsibility that the work submitted(title of the article)_________________________________________________________ is authentic, without touch of plagiarism.

Date of submission: ___________________

Signature:___________________________

 Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolelor prezentate !