Condiții de publicare

Cerinţe faţă de autorii care intenţionează să publicearticole ştiinţifice în Revista „Univers Pedagogic”, fondată şi editată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova


ISNN 1811-5470

E-mail:anazava2012@gmail.com

Autorii, din Republica Moldova şi de peste hotare, care intenţionează să prezinte spre publicare în Revista ştiinţifică de pedagogie şi psihologie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei „Univers Pedagogic” articole din domeniul ştiinţelor educaţiei, pedagogiei şi psihologiei, sunt atenţionaţi cu privire la necesitatea respectării unor anumite criterii.

Conţinutul articolului trebuie să fieaxat pe tematici/probleme ştiinţifice de rezonanţă fundamentală şi aplicativă, săcorespundă unui înalt nivel ştiinţific, să fie original, să conţină o noutate, să nu fi apărut în altă publicaţie. Afirmaţiile teoretice trebuie să fie confirmate prin argumente bine puse la punct. Lucrarea trebuie să prezinte interes atât pentru comunitatea ştiinţifică şi pedagogică, cât şi pentru cititorii revistei. În mod indispensabil, articolul trebuie să indice distincţia dintre viziunea autorului, rezultatele obţinute de el şi publicaţiile anterioare din domeniul de referinţă.

Articolul prezentat la redacţieva fi scris în conformitate cu cerinţele general acceptate pentru asemenea publicaţii, cu două luni înainte de publicare, pe suport electronic şi tipărite, în limba română sau, respectiv, înuna dintre limbile de circulaţie internaţională(engleză, germană, franceză, rusă).Textul va fi tipărit pe o singură parte a filei. Articolul va fi semnat de către autor pe fiecare pagină şi se va fixa data prezentării.

Elementele grafice (tabele şi figuri) vor fi prezentate în original sau exportate în format PDF, la o rezoluţie nu mai mică 250-300 dpi, şi vor fi plasate, nemijlocit, imediat după referinţa respectivă din text. Toate elementele vor fi însoţite în mod obligatoriu de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şiinformaţie suplimentară, la necesitate:note, legendă (sub element).În prezenţa elementelor grafice, autorii sunt rugaţi să ţină cont de formatul revistei. Într-un articol se acceptă până la 5-8 figuri/tabele.

Structura articolului va cuprinde:

  1. Titlul articolului (Times New Roman, bold, 14 pt, centrat);
  2. Autorul(ii) articolului (nume, prenume, titlul şi gradul ştiinţific, afilierea instituţională şi adresa de e-mail);
  3. Rezumatul (Times New Roman, 12 pt, cursiv, cca 300 de semne, în limba română şi engleză/franceză);
  4. Cuvintele-cheie (în limba română şi engleză); 
  5. Introducere; 6.Conţinutul propriu-zis;
  6. Concluziile;
  7. Recomandările;
  8. Referinţele bibliografice.

Textul va fi prezentat:cu Times New Roman, 14 pt; interval – 1,5; paper size: A4 210 x 297 mm; margini: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, alineat – 100 mm. Lucrarea va conţine maximum 12 pagini A4.

Referinţele bibliografice se vor plasa la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, prenume, titlu, publicaţie, editură, an, pagini – cu Times New Roman, 12, Alignment left). Bibliografia va conţine până la 10 surse bibliografice.În text sevor indica toate trimiterile bibliografice (de exemplu [5]).

La prima prezentare a articolului, autorul va semna Declaraţia privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului propus spre publicare cu următorul conţinut:

Notă: Subsemnatul(a),declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată (titlul articolului) _________________________________________________ este autentică, fără tentă de plagat.

Data prezentării: _________________

Semnătura:______________________

Note: Undersigned, declare under own responsibility that the work submitted(title of the article)_________________________________________________________ is authentic, without touch of plagiarism.

Date of submission: ___________________

Signature:___________________________

Autorii poartăîntreaga responsabilitate pentru conţinutul articolelor prezentate